Samþykktir Skákfélagsins Huginn

 1. Heiti félagsins er „Skákfélagið Huginn“.
 2. Félagið er rekið á tveimur starfssvæðum, norðursvæði og suðursvæði.
 • Á norðursvæði eru höfuðstöðvar í Þingeyjarsýslu. Aðal starfsvettvangur norðursvæðisins er Þingeyjarsýsla og nágrenni.
 • Á suðursvæði eru höfuðstöðvar í Reykjavík. Aðal starfsvettvangur  suðursvæðisins er Reykjavík og nágrenni, höfuðborgarsvæðið.

Formaður og varaformaður félagsins skulu gegna embætti svæðisstjóra norður- og suðursvæða og bera ábyrgð á daglegum rekstri félagsins á viðkomandi starfssvæði.

Öllum sem uppfylla skilyrði 7. greinar er heimilt að ganga í félagið, óháð búsetu.

 1. Lögheimili félagsins er hjá Skáksambandi Íslands. Aðsetur starfseminnar er heima hjá svæðisstjórum á hverjum tíma.
 2. Tilgangur félagsins er skákiðkun, að efla og að auka þekkingu og áhuga á skák á starfssvæðum félagsins og halda uppi góðu félagsstarfi.  Sérstök áhersla er lögð á að félagið standi fyrir öflugu barna- og unglingastarfi. Jafnframt leggur félagið sig fram um að laða til leiks lítt virka skákunnendur af báðum kynjum og á öllum aldri.
 1. Stjórn skal, að svo miklu leyti sem unnt er, sjá um að haldin séu skákmót, m.a. árleg meistaramót og skákæfingar sem öllum félagsmönnum sé heimill aðgangur að.

Stjórn velur skákstjóra er sjái um framkvæmd mótanna og hún skal einnig sjá til þess að reglum FIDE og Skáksambands Íslands sé framfylgt.

Stjórn félagsins skal sjá til þess að sem flest skákmót á vegum félagsins uppfylli skilyrði er gilda um skákstig og séu send inn til útreiknings á íslenskum skákstigum og, eftir atvikum, alþjóðlegum skákstigum.

 1. Félagið skal vera aðili að Skáksambandi Íslands og taka þátt í Íslandsmóti skákfélaga á vegum SÍ.
 2. Rétt til inngöngu í félagið hafa allir einstaklingar sem stjórn félagsins samþykkir  og  eru ekki skráðir í önnur íslensk skákfélög. Þetta ákvæði á ekki við um þá sem vísað hefur verið úr félaginu  eða er meinuð innganga í félagið samkvæmt ákvörðun stjórnar eða félagsfundar.
 3. Á félagsfundum, m.a. aðalfundum, hafa allir skuldlausir félagsmenn, 16 ára og eldri, sem eru ekki fullgildir félagar í öðrum skákfélögum innan Skáksambands Íslands, atkvæðisrétt, enda hafi þeir verið í félaginu a.m.k. næstu þrjá mánuði fyrir fund. Þeir sem kosnir eru í stjórn félagsins fá þó þegar atkvæðisrétt.
 4. Aðalfundur félagsins hefur úrskurðarvald í öllum málum þess. Hann skal haldinn í febrúar eða mars ár hvert. Skal til fundarins boðað, bréfleiðis eða með tölvupósti til atkvæðisbærra félagsmanna, a.m.k. 10 dögum fyrir fund. Í fundarboði skal getið þeirra mála sem kunnugt er að lögð verði fyrir fundinn auk venjulegra aðalfundarstarfa, sbr. 7. grein. Skýrsla stjórnar og reikningar félagsins skulu liggja fyrir a.m.k. 10 dögum fyrir aðalfund.

 

 1. Á aðalfundi skal fjalla um eftirfarandi liði:

(1)   Kosinn fundarstjóri og fundarritari.

(2)   Flutt skýrsla stjórnar.

(3)   Lagðir fram reikningar félagsins sem ná yfir síðastliðið almanaksár.

(4)   Umræður um störf stjórnar og afgreiðsla reikninga.

(5)   Kosning formanns og varaformanns.

(6)   Kosning stjórnar

(7)   Kosnir tveir endurskoðendur að reikningum félagsins.

(8)    Formleg inntaka nýrra félagsmanna

(9)   Félagsgjöld ákvörðuð.

(10)                       Lagabreytingatillögur sem séu löglega boðaðar

(11)                       Önnur mál.

 

 1. Með samþykki fundar má breyta röð dagskrárliða. Á fundinum ræður einfaldur meirihluti úrslitum, nema annað sé ákveðið í lögum þessum. Verði atkvæði jöfn við stjórnar- eða nefndarkjör ræður hlutkesti.
 2. Í stjórn félagsins skulu auk formanns og varaformanns kosnir níu meðstjórnendur. Stjórnin skiptir með sér starfsheitum og verkefnum. Kjörtímabil stjórnarmanna er eitt ár. Stjórnarfundir teljast löglegir séu amk. sjó stjórnarmenn mættir til fundarins. Heimilt er að halda stjórnarfundi og aðalfundin félagsins í gegnum fjarfundarbúnað, eða með öðrum hætti með fjarsambandi. Stjórnin kemur fram fyrir hönd félagsins og tekur ákvarðanir fyrir hönd þess, séu þær félaginu, markmiðum þess og málefnum í hag. Stjórn ber ábyrgð á gerðum sínum og gerir grein fyrir þeim á aðalfundi. Innan stjórnar ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum. Falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns.
 3. Stjórn, eða eftir atvikum félagsfundi, er heimilt að vísa manni úr félaginu eða meina manni að ganga í félagið ef meirihluti fundarmanna ákveður það. Með sama hætti er heimilt að setja menn í keppnisbann. Stjórn er heimilt að setja menn í keppnisbann til lengri eða skemmri tíma, brjóti viðkomandi lög félagsins eða skáklög Skáksambands Íslands. Eins getur stjórn sett menn í æfinga- og keppnisbann hjá félaginu ef um ósæmandi framkomu er að ræða hjá viðkomandi eða skemmdir á eigum félagsins.
 4. Allar ályktanir og bindandi ákvarðanir stjórnar og félagsfundar skulu færðar í fundargerðabók.
 5. Formaður skal sjá til þess að halda utan um félagatal og skrá inn nýja félagsmenn jafnóðum og þeir ganga í félagið, að fengnu samþykki stjórnar. Þeir félagsmenn sem hafa ekki mætt á æfingu og/eða skákmót í 3 ár samfleytt verða felldir út af félagaskrá. Mæti viðkomandi síðar fer hann sjálfkrafa inn á félagaskrá aftur.
 6. Lögum þessum er einungis hægt að breyta á aðalfundi með 2/3 hluta atkvæða enda hafi breytingatillögurnar verið tilgreindar í fundarboði.
 7. Ákvörðun um að leggja félagið niður er ekki hægt að taka nema á aðalfundi og með samþykki 2/3 hluta fundarmanna. Verði félagið lagt niður skulu eigur þess afhentar Skáksambandi Íslands til varðveislu, nema 2/3 hlutar fundarmanna á félagsfundi ákveði annað.
 8. Að öðru leyti gilda skáklög Skáksambands Íslands í þeim tilvikum sem ekki er um getið hér.

 

Reykjavik  26.9 2013.

Breytingar á 12.grein voru samþykktar á aðalfundi félagsins 8. maí 2014*